10. listopadu 2017
Konference Střešovický podzim VIII.
Komplexní péče o pacienty po mozkové příhodě


PROGRAM

07:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:15 Úvod – prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
09:15 – 10:15 prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD (životopis) (překlad do češtiny bude zajištěn). Přednášku na konferenci v roce 2015 možno shlédnout na videu (překlad do češtiny byl v sále zajištěn).
10:15 – 10:30 Aktuální doporučení v léčbě akutní CMP – prim.MUDr. Martin Šrámek
10:30 – 10:45 Endovaskulární léčba iCMP – doc.MUDr.František Charvát, Ph.D., EBIR
10:45 – 11:00 Onemocnění karotid z pohledu neurochirurga – doc.MUDr. David Netuka, Ph.D.

11:00 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Oběd

12:15 – 13:15 Neurorehabilitace po akutním získaném poškození mozku – KAZUISTIKY – MUDr. Petra Dvořáková, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Mgr. Tereza Sádlová
13:15 – 13:30 Koncept basální stimulace – Bc. Helena Dvořáková
13:30 – 13:45 Skupinová psychoterapie pacientů po CMP – Mgr. René Benda

13:45 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:30 Občerstvení

14:30 – 14:45 Kontinuita péče o pacienty po získaném poškození mozku – holandský koncept komplexní péče „Rotterdam Stroke Service“ – Mgr. Marcela Janečková
14:45 – 15:00 Podpora laických pečujících – Diakonie – projekt pečuj doma – Michaela Lengálová, DiS.
15:00 – 15:15 Evaluace bytů a doporučení kompenz. pomůcek ergoterapeutem – Bc. Barbora Vlasáková

15:15 – 15:30 Diskuze

15:30 Závěr konference

Pozn. změna programu vyhrazena


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD

prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD

Jean-Michel Gracies je profesorem a přednostou na Oddělení Rééducation Neurolocomotrice v Hôpitaux Universitaires Henri Mondor ve francouzském Créteil, kde iniciuje a vede nové neurorehabilitační programy a klinické výzkumné projekty především na poli spastické parézy, parkinsonských syndromů, tremoru, periferní obrny lícního nervu a dalších extrapyramidových onemocnění. Dr. Gracies je světově uznávaný odborník na poli pohybové neurorehabilitace. Mezi jeho dosud publikované zásadní příspěvky patří design, validace a popularizace Tardieuho škály, kterou později začlenil do konceptu 5-Step Clinical Assessment of Spastic Paresis (Klinické vyšetření spastické parézy v 5 krocích), dále definice fenoménu spastické ko-kontrakce a zhodnocení jejího významu jakožto nejzávažnějšího symptomu spastické parézy, a konečně koncept Dohody o reedukačním tréninku, který nachází využití zejména u pacientů se spastickou parézou, ale také u dalších závažných chronických onemocnění. Dr. Gracies je v současné době mezinárodním koordinátorem studií zkoumajících spasticitu s užitím botulotoxinu. Dr. Gracies přednáší po celém světě o patofyziologii a léčbě spastické parézy, neurorehabilitaci u Parkinsonovy nemoci, terapii třesu s využitím botulotoxinu a posilovacího cvičení a programovacích metodách u hluboké mozkové stimulace (DBS).